Verimliliği Etkileyen Faktörler

“Verimlilik artışı yalnızca işleri daha iyi yapmakla değil, doğru işleri daha iyi yapmakla sağlanabilir.” Ülke ekonomisinin genelini oluşturan işletmeler ve diğer organizasyonel yapıların verimliliklerini etkileyen faktörler iç ve dış faktörler olmak üzere 2 başlığa ayrılır.

İç Faktörler(Denetlenebilen Faktörler):

Diğer faktörlere göre daha kolay değiştirilip etki yaratabilen faktörlerdir.Bu tür faktörler arasında teknoloji, makine ve teçhizat, ürün ve hammadde, işgücü, organizasyon ve sistemler, iş metotları ve yönetim biçimleri sayılabilir.

Dış Faktörler(Denetlenemeyen Faktörler):

Hükümet politikalarını ve kurumsal mekanizmaları, siyasi ekonomik ve sosyal şartları, finansman enerji, taşıma, iletişim ve hammadde sağlama imkanlarını kapsamaktadır. Bu faktörler işletmelerin verimliliğini etkileyebilir fakat işletmeler bunları denetleyememektedir. Tüm bu faktörler işletmeler tarafından bilinmeli ve verimlilik artışlarına ilişkin hedef ve programlar bu faktörler dikkate alınarak belirlenmelidir.

EN ÖNEMLİ ÜRETİM KAYNAĞI: EMEK VE İNSAN.

Hayatımızda bulunan toprak,hava,su gibi doğal kaynakların yanında sermaye,insan gücü,zaman,teknoloji,enerji vb. unsurlar temel üretim kaynaklarındandır. Tüm bu kaynakların arasında en büyük unsur insan ve insanın emeğidir. Beyin ve zihin gücüyle hareket eden insan diğer kaynakları bir araya toplayan,planlayıp harekete geçiren,yönetip yönlendiren en önemli üretim kaynağıdır aslında. Eğer insan gücü olmazsa doğadaki kaynaklar her ne kadar sınırsız olsa bile işlevsiz kalacağı için bir önemi olmayacaktır. Çevresel şartlardaki zamanla gelişen değişikliklere bağlı olarak farklı kaynaklar önem kazanabilmektedir. Örneğin geçmişte doğal kaynaklar ve sermaye önemli iken günümüzde yaşanan değişim ve gelişmeler ile teknoloji ve enerji gibi kaynaklar önem kazanmış bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın